เงื่อนไขการให้บริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ราคาค่าซ่อมคิดจากการวิเคราะห์ประเมินงาน และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องจัดซื้อด้วยเงื่อนไขพิเศษอื่น (ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยน)
2.ราคาที่เสนอไม่รวมค่าบริการตรวจเช็ค/ติดตั้ง และทดสอบนอกสถานที่ หากต้องการให้ช่างของบริษัทฯ เข้าดูหน้างาน คิดอัตราเหมาจ่ายครึ่งวันในอัตรา 3,500.00 บาทต่อครั้ง (บวกค่าเดินทางตามระยะทาง)
3.ระยะเวลาการซ่อมงาน ภายใน 10 – 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติซ่อม ซึ่งจะต้องออกใบสั่งซื้อให้ทุกครั้ง สำหรับบริษัท/ห้างร้านที่ไม่มีใบสั่งซื้อ สามารถตอบรับการซ่อมโดยวิธีการเซ็นต์ในใบเสนอราคา และส่งกลับทางแฟกซ์
4.หากต้องการงานด่วน ซึ่งสามารถส่งงานได้ภายใน 7 วัน จะคิดอัตราเพิ่ม 20% จากราคาปกติ (บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเป็นงานเร่งด่วนได้หรือไม่)
5.งานที่มีการอนุมัติซ่อมแล้ว และภายหลังมีการขอยกเลิก จะคิดค่าบริการตรวจเช็ค 30% ของราคาค่าซ่อมที่เสนอไป
6.การส่งงานทดสอบ ลูกค้าต้องแจ้งผลการทดสอบงานภายใน 7 วันหลังจากรับงาน หากพ้นกำหนดโดยไม่แจ้งผลถือว่างานทดสอบผ่าน บริษัทฯ จะทำการออกบิลเรียกเก็บเงินค่าซ่อมทันที
7.งานที่ทดสอบไม่ผ่าน ลูกค้าต้องส่งงานให้บริษัทฯ ตรวจสอบหรือทำการถอดอะไหล่ที่เปลี่ยนคืนก่อน หากลูกค้าไม่ส่งงานกลับมาทางบริษัทฯ จะต้องเก็บค่าบริการตรวจเช็ค 30% ของราคาค่าซ่อมที่เสนอไป
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายงานการตรวจซ่อม และรายการอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากรายงานเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
9.กรณีลูกค้าใหม่ ชำระค่าบริการเป็นเงินสดพร้อมรับงาน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกัน บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนไปเท่านั้น และไม่รับประกันอาการเสียอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานรวมทั้งงานที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ เช่น
1.มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2.มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
3.ไม่มีหมายเลขประจำตัวงาน (JBxxxxxxxx) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย หรือถูกแก้ไข
4.อุปกรณ์ที่ซ่อมไปถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์
5.ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
6.อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
7.มีการแกะหรือเปิดตัวอุปกรณ์ออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
8.ระยะเวลาประกัน 90 วัน หรือตามที่ระบุในใบเสนอราคา โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งงานให้ลูกค้าทดสอบ
9.กรณีงานที่อยู่ระหว่างประกัน และมีการชำระค่าซ่อมแล้ว หากงานดังกล่าวซ่อมไม่ได้และไม่ผิดเงื่อนไขประกันข้างต้น บริษัทฯ จะคืนค่าซ่อมที่ได้รับชำระแล้วเท่านั้น

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]